Ubezpieczenia majątkowe

Odpowiedzialność cywilna

Zakres terytorialny może obejmować: Polskę, Europę, Unię Europejską i cały świat z wyłączeniem USA i Kanady.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikające z popełnienia czynu niedozwolonego, a także będące skutkiem niewykonanie lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy:
Ochronę można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe min.: