Ubezpieczenia majątkowe

Odpowiedzialność cywilna

Zakres terytorialny może obejmować: RP, Europę, UE, cały świat z wyłączeniem USA i Kanady, cały świat.

Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody wynikające z popełnienia czyny niedozwolonego, a także będące skutkiem niewykonanie lub nienależytego wykonania zobowiązania.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy:
Ochronę można rozszerzyć o ryzyka dodatkowe min.: