Capital Brokers Insurance Group

Polityka Prywatności

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

 1. W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych/w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, informujemy o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Capital Brokers Insurance Group Sp z o.o. z siedzibą w Krakowie (30-644) przy ulicy H. Kamieńskiego 47. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych z Państwem na podstawie umów lub na podstawie udzielonej przez Państwa zgody.
 3. Administrator ponosi odpowiedzialność za stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, niezbędnych do zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych, oraz zgodne z prawem przetwarzanie tych danych.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzane są wówczas, gdy:
  1. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
 5. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej lub inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia przetwarzają dane osobowe w zbiorach Administratora.
 6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po jego upływie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 7. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługują Państwu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych,
  2. prawo do poprawiania danych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych,
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania,
  5. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie. Zgoda ma charakter dobrowolny.
 9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 10. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 11. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/ organizacji międzynarodowej.
 12. Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres korespondencyjny: Capital Brokers Insurance Group Sp z o.o, ul. H. Kamieńskiego 47, 30-644 Kraków lub kierując pocztę elektroniczną na adres e-mail: biuro@cbig.eu lub iod@cbig.eu