Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Mienie może być ubezpieczone na sumy stałe lub na pierwsze ryzyko.

Ochrona obejmuje mienie przedsiębiorcy od szkód materialnych powstałych wskutek kradzieży z włamaniem, rabunku lub wandalizmu.

Ubezpieczeniem można objąć:

Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o:

Mienie winno być zabezpieczone zgodnie z wymogami określonymi w OWU ubezpieczyciela.