Ubezpieczenia majątkowe

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych

Oferujemy dostosowane do potrzeb klienta rozwiązania ubezpieczeniowe pomagające ograniczyć ryzyko i chronić firmę.

Ubezpiecz firmę na wypadek pożaru, lawin, huraganów i innych niekorzystnych zdarzeń.

Ochrona ubezpieczeniowa pokrywa szkody w mieniu powstałych w wyniku zdarzeń losowych wymienionych w OWU Ubezpieczyciela. Katalog ryzyk jest zamknięty.
Zakres ubezpieczenie pokrywa między innymi:
Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o:
Dodatkowo ochronę można rozszerzyć o dewastację, graffiti oraz szyby i elementy szklane od stłuczenia.